[ 1-4 ]
Name
Number
Set
Card Type
Pokémon Type
Rarity
11
XY
Pokémon - Stage 1
Grass
Rare
7
Next Destinies
Pokémon - Stage 1
Grass
Rare
2
Emerging Powers
Pokémon - Stage 1
Grass
Rare
8
Black & White
Pokémon - Stage 1
Grass
Uncommon
[ 1-4 ]