[ 1-3 ]
Name
Number
Set
Card Type
Pokémon Type
Rarity
XY08
XY Promos
Pokémon – Basic
Darkness
Promo
144
XY
Pokémon – Basic
Darkness
Ultra Rare
79
XY
Pokémon – Basic
Darkness
Ultra Rare
[ 1-3 ]