[ 1-114 ]
Name
Number
Set
Card Type
Pokémon Type
Rarity
1
Delta Species
Pokémon – Stage 2
Grass, Metal
Rare Holo
2
Delta Species
Pokémon – Stage 2
Grass, Metal
Rare Holo
3
Delta Species
Pokémon – Stage 2
Lightning, Metal
Rare Holo
4
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Metal, Psychic
Rare Holo
5
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fire, Metal
Rare Holo
6
Delta Species
Pokémon – Stage 2
Metal, Psychic
Rare Holo
7
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Lightning, Metal
Rare Holo
8
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning, Metal
Rare Holo
9
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning, Metal
Rare Holo
10
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fighting, Metal
Rare Holo
11
Delta Species
Pokémon – Stage 2
Lightning, Metal
Rare Holo
12
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire, Metal
Rare Holo
13
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning, Metal
Rare Holo
14
Delta Species
Pokémon – Stage 2
Fire, Metal
Rare Holo
15
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Metal, Water
Rare Holo
16
Delta Species
Pokémon – Stage 2
Fire, Metal
Rare Holo
17
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Darkness, Metal
Rare Holo
18
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Metal, Water
Rare Holo
19
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Metal, Water
Rare
20
Delta Species
Pokémon – Baby
Colorless
Rare
21
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Lightning
Rare
22
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Metal
Rare
23
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Psychic
Rare
24
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Darkness, Metal
Rare
25
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Colorless
Rare
26
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Rare
27
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fighting, Metal
Rare
28
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Water
Rare
29
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Rare
30
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Metal, Water
Rare
31
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire
Rare
32
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Colorless
Rare
33
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
34
Delta Species
Pokémon – Basic
Colorless
Uncommon
35
Delta Species
Pokémon – Basic
Colorless
Uncommon
36
Delta Species
Pokémon – Basic
Grass
Uncommon
37
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire
Uncommon
38
Delta Species
Pokémon – Basic
Psychic
Uncommon
39
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning
Uncommon
40
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Uncommon
41
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Lightning
Uncommon
42
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Lightning
Uncommon
43
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Grass
Uncommon
44
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fighting
Uncommon
45
Delta Species
Pokémon – Basic
Grass
Uncommon
46
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Grass
Uncommon
47
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Psychic
Uncommon
48
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Lightning
Uncommon
49
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Lightning
Uncommon
50
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Colorless
Uncommon
51
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fire
Uncommon
52
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fire
Uncommon
53
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fire
Uncommon
54
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fire
Uncommon
55
Delta Species
Pokémon – Basic
Metal
Uncommon
56
Delta Species
Pokémon – Basic
Grass
Uncommon
57
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire
Common
58
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire
Common
59
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning
Common
60
Delta Species
Pokémon – Basic
Fighting
Common
61
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire
Common
62
Delta Species
Pokémon – Basic
Fighting
Common
63
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning
Common
64
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Common
65
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning
Common
66
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning
Common
67
Delta Species
Pokémon – Basic
Psychic
Common
68
Delta Species
Pokémon – Basic
Metal
Common
69
Delta Species
Pokémon – Basic
Colorless
Common
70
Delta Species
Pokémon – Basic
Metal
Common
71
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning
Common
72
Delta Species
Pokémon – Basic
Grass
Common
73
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire
Common
74
Delta Species
Pokémon – Basic
Lightning
Common
75
Delta Species
Pokémon – Basic
Fighting
Common
76
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Common
77
Delta Species
Pokémon – Basic
Colorless
Common
78
Delta Species
Pokémon – Basic
Fire
Common
79
Delta Species
Pokémon – Basic
Darkness
Common
80
Delta Species
Pokémon – Basic
Colorless
Common
81
Delta Species
Pokémon – Basic
Psychic
Common
82
Delta Species
Pokémon – Basic
Fighting
Common
83
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Common
84
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Common
85
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Common
86
Delta Species
Pokémon – Basic
Colorless
Common
87
Delta Species
Pokémon – Basic
Grass
Common
88
Delta Species
Pokémon – Basic
Grass
Common
89
Delta Species
Trainer
n/a
Uncommon
90
Delta Species
Trainer
n/a
Uncommon
91
Delta Species
Trainer – Supporter
n/a
Uncommon
92
Delta Species
Trainer – Supporter
n/a
Uncommon
93
Delta Species
Trainer – Supporter
n/a
Uncommon
94
Delta Species
Trainer – Stadium
n/a
Uncommon
95
Delta Species
Trainer – Supporter
n/a
Uncommon
96
Delta Species
Trainer – Stadium
n/a
Uncommon
97
Delta Species
Trainer – Supporter
n/a
Uncommon
98
Delta Species
Trainer
n/a
Uncommon
99
Delta Species
Trainer
n/a
Uncommon
100
Delta Species
Trainer
n/a
Uncommon
101
Delta Species
Trainer
n/a
Common
102
Delta Species
Trainer
n/a
Common
103
Delta Species
Energy – Special Energy
n/a
Rare
104
Delta Species
Energy – Special Energy
n/a
Rare
105
Delta Species
Energy – Special Energy
n/a
Rare
106
Delta Species
Energy – Special Energy
n/a
Rare
107
Delta Species
Energy – Special Energy
n/a
Rare
108
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Fire
Rare Holo
109
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Lightning
Rare Holo
110
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Water
Rare Holo
111
Delta Species
Pokémon – Basic
Fighting
Rare Holo
112
Delta Species
Pokémon – Basic
Water
Rare Holo
113
Delta Species
Pokémon – Basic
Metal
Rare Holo
114
Delta Species
Pokémon – Stage 1
Water
Rare Holo
[ 1-114 ]