[ 1-122 ]
Name
Number
Set
Card Type
Pokémon Type
Rarity
1
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Grass
Common
2
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Grass
Uncommon
3
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Grass
Rare
4
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Grass
Uncommon
5
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
6
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Grass
Common
7
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Grass
Uncommon
8
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Grass
Rare Holo
9
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Grass
Common
10
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
11
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Grass
Rare
12
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Fire
Uncommon
13
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Fire
Ultra Rare
14
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Fire
Common
15
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Fire
Uncommon
16
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Fire
Rare Holo
17
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Fire
Rare Holo
18
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Water
Common
19
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Water
Uncommon
20
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Water
Uncommon
21
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Water
Common
22
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Water
Rare
23
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Water
Rare
24
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Water
Common
25
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Water
Uncommon
26
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Water
Rare
27
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Water
Common
28
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Water
Uncommon
29
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Water
Rare
30
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Water
Uncommon
31
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Water
Rare Holo
32
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Lightning
Common
33
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Lightning
Rare Holo
34
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Lightning
Uncommon
35
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Lightning
Common
36
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Lightning
Uncommon
37
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Lightning
Common
38
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Lightning
Ultra Rare
39
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Lightning
Rare Holo
40
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Common
41
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Uncommon
42
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Psychic
Rare
43
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Common
44
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Uncommon
45
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Common
46
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Rare
47
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Rare
48
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Uncommon
49
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Rare
50
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Common
51
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Uncommon
52
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Psychic
Rare Holo
53
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Ultra Rare
54
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Common
55
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Common
56
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Rare Holo
57
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Rare
58
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Fighting
Rare
59
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Fighting
Common
60
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Fighting
Common
61
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Fighting
Uncommon
62
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Fighting
Common
63
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Fighting
Rare
64
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Darkness
Rare Holo
65
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Darkness
Common
66
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Darkness
Rare
67
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Darkness
Rare Holo
68
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Darkness
Common
69
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Darkness
Uncommon
70
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Darkness
Rare
71
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Darkness
Common
72
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Darkness
Common
73
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Darkness
Rare
74
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Darkness
Uncommon
75
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Darkness
Common
76
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Darkness
Common
77
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Darkness
Uncommon
78
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Darkness
Rare Holo
79
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Metal
Rare
80
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Metal
Uncommon
81
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Dragon
Common
82
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Dragon
Uncommon
83
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Dragon
Rare Holo
84
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Dragon
Rare Holo
85
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Dragon
Ultra Rare
86
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Dragon
Ultra Rare
87
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Common
88
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Colorless
Rare
89
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Common
90
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Common
91
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Common
92
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Colorless
Uncommon
93
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Uncommon
94
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Rare
95
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Common
96
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Colorless
Uncommon
97
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Colorless
Rare
98
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Ultra Rare
99
Plasma Freeze
Trainer – Item – Pokémon Tool
n/a
Uncommon
100
Plasma Freeze
Trainer – Stadium
n/a
Uncommon
101
Plasma Freeze
Trainer – Supporter
n/a
Rare Holo
102
Plasma Freeze
Trainer – Supporter
n/a
Uncommon
103
Plasma Freeze
Trainer – Item
n/a
Uncommon
104
Plasma Freeze
Trainer – Item – Pokémon Tool
n/a
Uncommon
105
Plasma Freeze
Trainer – Item
n/a
Uncommon
106
Plasma Freeze
Energy – Special Energy
n/a
Uncommon
107
Plasma Freeze
Trainer – Item – Pokémon Tool – ACE SPEC
n/a
Rare Holo
108
Plasma Freeze
Trainer – Item – Pokémon Tool – ACE SPEC
n/a
Rare Holo
109
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Fire
Ultra Rare
110
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Lightning
Ultra Rare
111
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Ultra Rare
112
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Dragon
Ultra Rare
113
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Dragon
Ultra Rare
114
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Colorless
Ultra Rare
115
Plasma Freeze
Trainer – Supporter
n/a
Ultra Rare
116
Plasma Freeze
Trainer – Supporter
n/a
Ultra Rare
117
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Water
Secret Rare
118
Plasma Freeze
Pokémon – Basic
Psychic
Secret Rare
119
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 1
Psychic
Secret Rare
120
Plasma Freeze
Pokémon – Stage 2
Dragon
Secret Rare
121
Plasma Freeze
Trainer – Item
n/a
Secret Rare
122
Plasma Freeze
Trainer – Item
n/a
Secret Rare
[ 1-122 ]